Brukeravtale for
Consio Idrett

Versjon 04.12.2020

INNLEDNING
Norges Idrettsforbund (heretter «NIF») og Team Data System AS (heretter «Tilbyder») har inngått en avtale om bruk av Consio Idrett for NIF og NIFs medlemmer/organisasjoner. Denne Brukeravtalen regulerer leveranse av tjenesten Consio Idrett til deg som en NIF medlemsorganisasjon.

DEFINISJONER
Tilbyder menes Team Data System AS
Tjenesten menes Consio Idrett nettjeneste-modulene som til enhver tid tilbys via consio.no
Brukere menes personer som benytter Tjenesten etter fullmakt fra Organisasjon
Organisasjonen menes medlemsorganisasjon tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) som er registrert i Tjenesten
Dokumenter menes fakturaer og annet Bruker oppretter ved hjelp av Tjenesten

TJENESTEN
For å få tilgang til Tjenesten må Organisasjonen være tilknyttet NIF og akseptere Brukeravtalen og Databehandleravtalen elektronisk og bekrefte e-postadressen. Enkelte av Tjenestens områder kan inneholde tilleggsvilkår som må aksepteres før området tas i bruk. Slike tilleggsvilkår, Databehandleravtalen og denne Brukeravtalen utgjør det samlede avtalegrunnlaget for bruk av Tjenesten.

Bruker som bestiller på vegne av en organisasjon er selv ansvarlig for å ha nødvendig fullmakt. Brukers bestilling av tilleggstjenester er bindende når den er registrert i Tilbyders database.

Organisasjonen står selv som utsteder av alle Dokumenter, og er ansvarlig for innholdet i Dokumenter som genereres av sine bemyndigede Brukere ved bruk av Tjenesten.

For å benytte Tjenesten må Organisasjonen opprette kundeforhold hos Tilbyders valgte betalingsformidler. Videre aksepterer Organisasjonen at Tilbyder får tilgang til Organisasjonens konto hos betalingsformidler med det formål å kunne dele data for å kunne gjennomføre Tjenestene.

Brukerinformasjon og veiledning i bruk av tjenesten er tilgjengelig via Tilbyders Løsningssenter tjeneste slik det til enhver tid er informert om via Tilbyders nettside eller inne i Tjenesten. Henvendelser om brukerstøtte kan også sendes inn via Løsningssenteret. Brukerstøtte ut over 15 minutter per sak, og bistand utover generell teknisk veiledning i bruk av tjenesten, faktureres etter påløpt tid med Tilbyders standard timerate.

PRIS OG BETALINGSBETINGELSER
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget som Bruker skal betale for Tjenestene, fremgår av Tilbyders prisinformasjon som er tilgjengelig ved innlogging i Tjenesten og Tilbyders nettsider. Dersom det ikke er spesifikt angitt er priser å forstå til å være eksklusive merverdiavgift.

Tjenester som tilbys mot tilleggsbetaling er tydelig merket. Enkelte deler av Tjenesten er basert på transaksjonsgebyrer som legges automatisk på utfakturert beløp via Tjenesten, mens andre betales forskuddsvis eller etterskuddsvis. Transaksjonsgebyrer faktureres eller vil fremkomme på de enkelte Dokumenter som genereres ved bruk av Tjenesten.

Månedslisens skal betales forskuddsvis med forfall første dag i hver måned. Fakturerbare Tjenester forfaller etter faktura per 14 (fjorten) kalenderdager.  Faktura for andre betalinger sendes på e-post til Organisasjon hvis ikke noe annet er avtalt. Dersom Organisasjon ikke betaler til avtalt tid, har Tilbyder krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Dersom Organisasjon misligholder betalingsplikten iht. denne avtale eller på andre måter bryter Brukeravtalen, kan Tilbyder si opp avtalen med umiddelbar virkning og utestenge Organisasjon fra tilgang til Tjenesten.

Priser kan endres med 30 dagers varsel til Organisasjonen. Varsel om prisendringer ansees for å være gitt ved kunngjøring på de respektive nettstedenes prissider for Tjenesten samt i prisinformasjon som er tilgjengelig ved innlogging i tjenesten.

Pris for ekstratjenester/tilleggstjenester kan Tilbyder fritt justere.  

PERSONOPPLYSNINGSVERN
Tilbyder har inngått Databehandler avtale med NIF og Tjenesten tilbys som et ledd i å bistå NIF og NIFs organisasjonsledd med tilgang til Idrettens digitale økosystem og integrasjon mot Idrettens sentrale database gjennom en Hovedavtale mellom Tilbyder og NIF. Denne Hovedavtalen innebærer at NIF er behandlingsansvarlig, og Tilbyder er Databehandler. For de personopplysningene som omfattes av Databehandleravtalen med NIF, er NIF og Organisasjon behandlingsansvarlige.

Personopplysninger ut over det som er dekket i NIF Databehandleravtalen, behandles i henhold til databehandleravtale inngått mellom Organisasjon og Tilbyder sammen med denne Brukeravtalen.

EIENDOMS- OG DISPOSISJONSRETT
Denne brukeravtalen endrer ikke de opphavs-, disposisjons- eller eiendomsrettighetene partene hadde før avtalen, og som de beholder under gjennomføringen av avtalen.

Tilgangen til Tjenesten omfatter alle de beføyelser som er nødvendig for å benytte tjenesten. Bruker har en ikke eksklusiv tidsbegrenset tilgang til Tjenesten.  Bruksretten kan ikke overdras eller videreselges.

Bruker og/eller NIF beholder eiendomsrett til alle data som overlates til Tilbyder for behandling, og som lagres eller prosesseres ved hjelp av Tjenestene. Tilbyder kan under ingen omstendigheter holde tilbake data som Organisasjonen/NIF har eiendomsrett til.

ANSVAR
Tjenesten leveres «som den er». Feil, mangler eller tekniske problemer kan forekomme.Feil eller mangler skal ikke gi grunnlag for krav om prisavslag, skadeserstatning eller annen misligholdsbeføyelse mot Tilbyder. Feil som Bruker blir oppmerksomme på bes meddelt Tilbyder. Tilbyder er ikke ansvarlig for følger av driftsstans eller innskrenkninger av tilgjengeligheten. Organisasjon og Bruker har ansvaret for eget datautstyr og kommunikasjonsløsninger.

Tilbyder etterstreber at informasjon som fremkommer i Tjenesten er korrekt, dog kan det forekomme feil og mangler på nettstedet. Tilbyder fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser dette har for Bruker, Organisasjonen, eller tredjepart.

MISLIGHOLD/UTESTENGING
Tilgang til og bruk av Tjenesten er betinget av at Organisasjon aksepterer og overholder denne Brukeravtalen og Databehandleravtalen. Dersom Bruker opptrer i strid med de til enhver tid gjeldende vilkår vil Tilbyder kunne gi varsel om brudd på vilkårene og advarsel til Organisasjon om utestengelse av Bruker og stans av Tjenesten. Ved grove brudd på vilkårene, ved å benytte falsk identitet, sende ut ubegrunnede eller falske krav, eller på annen måte har manipulert Tjenesten eller ved gjentagende forseelser kan Bruker utestenges fra Tjenesten og Tjenesten stanses for Organisasjonen.

TAUSHETSPLIKT
Taushetsbelagt informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Brukeravtalen og gjennomføringen av avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. NIF ansees ikke som utenforstående tredjepart med de følger at informasjon kan deles med NIF.

ØVRIGE BESTEMMELSER
AVTALENS VARIGHET
Tjenesten løper til den sies opp skriftlig med 1 måneds varsel av en av partene, og løper da ut inneværende måned varselet gis samt påfølgende måned. Dersom avtalen sies opp, uavhengig av grunn, vil Tilbyder påse at data som synkroniseres med NIF blir synkronisert før Tjenesten stoppes. Data som ikke omfattes av integrasjonen med NIF vil Tilbyder overføre til Organisasjon mot et vederlag. Vederlaget er timebasert og timesatser følger Tilbyders til enhver tid gjeldende timepris. Dersom Tjenesten stoppes som følge av betalingsmislighold må skyldig beløp betales før overføring av data kan bestilles. Dersom overføring av data ikke bestilles, vil all data slettes 3 måneder etter Brukeravtalen er sagt opp.

Tilbyder sin hovedavtale om integrasjon med NIF sine systemer innebærer en kostnad per medlem og omsetning som Tilbyder må betale til NIF. Organisasjonen er derfor pliktig å benytte Tjenesten til fakturering av Organisasjonen sine treningsavgifter og medlemskontingenter. Hvis Tjenesten ikke benyttes til minimum disse formål kan Tilbyder avslutte Tjenesten for Organisasjon med 1 måneds varsel.

INNSYN OG ETISKE VERDIER
NIF har, som overordnet ansvarlig for Bruker/Organisasjonen, rett til innsyn i denne Brukeravtalen.

Tilbyder og de samarbeidspartnere og underleverandører som benyttes for å kunne tilby Tjenesten skal ikke dele data med tredjeparter som ikke er godkjent av Organisasjonen gjennom Databehandleravtalen med Tilbyder eller er basert på skriftlig instruks fra Organisasjonen, eller bruke dataene på en måte som direkte eller indirekte er i strid med NIFs formål eller idrettens etiske verdier.

ERSTATNING
Tilbyders totale erstatningsansvar i henhold til denne Brukeravtalen er begrenset til summen av ett års månedlig lisenspris for Tjenesten.

FORCE MAJEURE
Tilbyder er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure; som streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann, tekniske feil, pandemier eller epidemier, m.m.

RETTSVALG OG VERNETING
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestem¬mes i sin helhet av norsk rett. Tilbyders hjemting er verneting.

ENDRING I VILKÅR I BRUKERAVTALEN
Tilbyder kan endre vilkårene i denne Brukeravtalen. Endringer som får store konsekvenser for Bruker vil bli sendt på e-post. Den til enhver tid gjeldende versjonen av Brukeravtalen kan leses på nettstedet www.consio.no. Dette er en rettslig bindende avtale mellom Team Data System AS (Org. nr 975 950 476 MVA) og Organisasjoner som bruker tjenesten Consio Idrett.

_______________________
Endringslogg

2020-12-04, Avsnittet Pris og betalingsbetingelser, 2. avsnitt, siste setning: Siden en transaksjonsgebyrer også faktureres etterskuddsvis, endres setningen: "Transaksjonsgebyrer faktureres ikke men fremkomme på de enkelte Dokumenter som genereres ved bruk av Tjenesten. " til "Transaksjonsgebyrer faktureres eller vil fremkomme på de enkelte Dokumenter som genereres ved bruk av Tjenesten. "