Brukeravtale Consio
Besøksregister

(tidl. kalt Consio Smittesporing)
Versjon 13.01.2021

Dette er en rettslig bindende avtalemellom Team Data System AS (Org. nr 975 950 476 MVA) og Organisasjoner som bruker tjenesten Consio Besøksregister.

Innledning
Denne Brukeravtalen regulerer leveranse av tjenesten Consio Besøksregister til Organisasjoner for registrering av publikum, deltakere og arrangører på arrangementer med formål å sikre lovpålagt registrering av disse som underlag for påfølgende smittesporing dersom det skulle vise seg nødvendig i etterkant.  
Persondata om publikum, deltakere og arrangører som registreres i forbindelse med et arrangement skal slettes automatisk fra tjenesten etter 10 dager. 

Definisjoner
Tilbyder menes Team Data System AS
Tjenesten - menes Consio Besøksregister nettjeneste-modulene som til enhver tid tilbys via  consio.no
Brukere - menes personer som benytter Tjenesten etter fullmakt fra Organisasjon
Organisasjonen - menes organisasjon som registreres i Tjenesten
Dokumenter - menes fakturaer og annet Bruker eventuelt oppretter ved hjelp av  Tjenesten 

Tjenesten
For å få tilgang til Tjenesten må Organisasjonen akseptere Brukeravtalen og Databehandleravtalen elektronisk og bekrefte e-postadressen. Enkelte av Tjenestens områder kan inneholde tilleggsvilkår som må aksepteres før området tas i bruk. Slike tilleggsvilkår, Databehandleravtalen og denne Brukeravtalen utgjør det samlede avtalegrunnlaget for bruk av Tjenesten.

Bruker som bestiller på vegne av en organisasjon er selv ansvarlig for å ha nødvendig fullmakt. Brukers bestilling av tilleggstjenester er bindende når den er registrert i Tilbyders database. 

Organisasjonen står selv som utsteder av alle Dokumenter, og er ansvarlig for innholdet i Dokumenter som genereres av sine bemyndigede Brukere ved bruk av Tjenesten.

For å benytte Tjenesten med betalingstransaksjoner må Organisasjonen opprette kundeforhold hos Tilbyders valgte betalingsformidler. Videre aksepterer Organisasjonen at Tilbyder får tilgang til Organisasjonens konto hos betalingsformidler med det formål å kunne dele data for å kunne gjennomføre Tjenestene. Tjenesten inkluderer teknisk brukerstøtte på e-post, chat eller telefon fra Tilbyder eller Tilbyders samarbeidspartnere slik det til enhver tid er informert om via Tilbyders eller samarbeidspartneres nettside.

Pris og betalingsbetingelser
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget som Bruker skal betale for Tjenestene, fremgår av Tilbyders prisinformasjon som er tilgjengelig ved innlogging i Tjenesten og Tilbyders nettsider. Dersom det ikke er angitt spesifikt er en pris å forstå som å være eksklusive merverdiavgift.

Tjenester som tilbys mot tilleggsbetaling er tydelig merket. Enkelte deler av Tjenesten er basert på transaksjonsgebyrer som legges automatisk på utfakturert beløp via Tjenesten, mens andre betales forskuddsvis eller etterskuddsvis. Transaksjonsgebyrer faktureres ikke men vil fremkomme på de enkelte Dokumenter som genereres ved bruk av Tjenesten.

Fakturerbare Tjenester forfaller etter faktura per 14 (fjorten) kalenderdager.  Faktura for andre betalinger sendes på e-post til Bruker hvis ikke noe annet er avtalt.

Dersom Organisasjon ikke betaler til avtalt tid, har Tilbyder krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.(forsinkelsesrenteloven). 

Dersom Organisasjon misligholder betalingsplikten iht. denne avtale eller på andre måter bryter Brukeravtalen, kan Tilbyder si opp avtalen med umiddelbar virkning og utestenge Organisasjon fra tilgang til Tjenesten.  

Priser kan endres med 30 dagers varsel til Organisasjonen. Varsel om prisendringer ansees for å være gitt ved kunngjøring på de respektive nettstedenes prissider for Tjenesten samt i prisinformasjon som er tilgjengelig ved innlogging i tjenesten. 

Pris for ekstratjenester/tilleggstjenester kan Tilbyder fritt justere.  

Personopplysningsvern
Personopplysninger behandles i henhold til databehandleravtale inngått mellom Organisasjon og Tilbyder sammen med denne Brukeravtalen.

Eiendoms- og disposisjonsrett
Denne brukeravtalen endrer ikke de opphavs-, disposisjons- eller eiendomsrettighetene partene hadde før avtalen, og som de beholder under gjennomføringen av avtalen.  

Tilgangen til Tjenesten omfatter alle de beføyelser som er nødvendig for å benytte tjenesten. Bruker har en ikke-eksklusiv tidsbegrenset tilgang til Tjenesten.  Bruksretten kan ikke overdras eller videreselges.

Organisasjon beholder eiendomsrett til alle data som overlates til Tilbyder for behandling, og som lagres eller prosesseres ved hjelp av Tjenestene. Tilbyder kan under ingen omstendigheter holde tilbake data som Organisasjonen har eiendomsrett til.  

Ansvar
Tjenesten leveres «som den er». Feil, mangler eller tekniske problemer kan forekomme. Feil eller mangler skal ikke gi grunnlag for krav om prisavslag, skadeserstatning eller annen misligholdsbeføyelse mot Tilbyder. Feil som Bruker blir oppmerksomme på bes meddelt Tilbyder. Tilbyder er ikke ansvarlig for følger av driftsstans eller innskrenkninger av tilgjengeligheten. Organisasjon og Bruker har ansvaret for eget datautstyr og kommunikasjonsløsninger.

Tilbyder etterstreber at informasjon som fremkommer i Tjenesten er korrekt, dog kan det forekomme feil og mangler på nettstedet. Tilbyder fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser dette har for Bruker, Organisasjonen, eller tredjepart.

Mislighold/utestenging
Tilgang til og bruk av Tjenesten er betinget av at Organisasjon aksepterer og overholder denne Brukeravtalen og Databehandleravtalen. Dersom Bruker opptrer i strid med de til enhver tid gjeldende vilkår vil Tilbyder kunne gi varsel om brudd på vilkårene og advarsel til Organisasjon om utestengelse av Bruker og stans av Tjenesten. Ved grove brudd på vilkårene, ved å benytte falsk identitet, sende ut ubegrunnede eller falske krav, eller på annen måte ha manipulert Tjenesten eller ved gjentagende forseelser kan Bruker utestenges fra Tjenesten og Tjenesten stanses for Organisasjonen.

Taushetsplikt
Taushetsbelagt informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Brukeravtalen og gjennomføringen av avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Øvrige bestemmelser
Avtalens varighet
Tjenesten løper til den sies opp skriftlig med 1 måneds varsel av en av partene. Tilbyder vil kunne overføre data som er lagret i tjenesten til Organisasjon mot et vederlag. Vederlaget er timebasert og timesatser følger Tilbyders til enhver tid gjeldende timepris. Dersom Tjenesten stoppes som følge av betalingsmislighold må skyldig beløp betales før overføring av data kan bestilles. Dersom overføring av data ikke bestilles, vil all data slettes 3 måneder etter at Brukeravtalen er sagt opp. 

Innsyn og etiske verdier
Tilbyder og de samarbeidspartnere og underleverandører som benyttes for å kunne tilby Tjenesten skal ikke dele data med tredjeparter som ikke er godkjent av Organisasjonen gjennom Databehandleravtalen med Tilbyder eller er basert på skriftlig instruks fra Organisasjonen, eller bruke dataene på en måte som direkte eller indirekte er i strid med Organisasjonens formål eller etiske verdier.

Erstatning
Tilbyders totale erstatningsansvar i henhold til denne Brukeravtalen er begrenset til summen av ett års månedlig lisenspris for Tjenesten.

Force majeure
Tilbyder er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure; som streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann, tekniske feil, pandemier eller epidemier, m.m.

Rettsvalg og verneting
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestem­mes i sin helhet av norsk rett. Tilbyders hjemting er verneting.

Endring av vilkår i brukeravtalen
Tilbyder kan endre vilkårene i denne Brukeravtalen. Endringer som får store konsekvenser for Bruker vil bli sendt på e-post. Den til enhver tid gjeldende versjonen av Brukeravtalen kan leses på nettstedet www.consio.no.

_______________________
Endringslogg

2021-01-13, Consio Smittesporing har endret navn til Consio Besøksregister